กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ให้สมบูรณ์ และกรุณาใส่ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสะดวกในการอ้างอิงและการดำเนินงานในด้านต่างๆ 

Registration

Username*

Email*

First Name

Last Name

Store Name*

https://www.357maelai.co/vendor_store/[your_store]

Address 1*

Address 2

Country*

City/Town

State/County

Postcode/Zip*

Store Phone*

Password*

Confirm Password*

* Agree  Terms & Conditions