เป็นสินค้าที่รับฝากขายจากบุคคลอื่น, เพื่อน, ญาติพี่น้อง หรือ ร้านค้าทั่วไป