เป็นสินค้าแบบดิจิตอล สามารถดาวน์โหลดจากร้านออนไลน์ เช่น Fonts, PDF Tutorial, Child Themes, or Free wordpress theme